Privacyverklaring Stichting Kerk op Schoot

Stichting Kerk op Schoot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kerk op Schoot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld het downloaden van programma’s) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier of ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Woonplaats

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kerk op Schoot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het toezenden van Kerk op Schoot programma’s en dergelijke

– Verzenden van onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie

– Contact met U op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Wij verwerken deze gegevens op de grondslag dat U ons, door deze gegevens aan ons te verstrekken, daarvoor toestemming geeft.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Kerk op Schoot geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kerkopschoot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kerk op Schoot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kerk op Schoot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Naam, woonplaats en e-mailadres worden opgeslagen wanneer deze worden ingevuld in een van de formulieren op de website. Na uiterlijk vijf jaar vragen wij U per e-mail om toestemming Uw gegevens te mogen blijven bewaren voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Indien deze e-mail onbeantwoord blijft, verwijderen we na uiterlijk vijf jaar Uw gegevens. Eerdere verwijdering is mogelijk, zoals elders in deze privacyverklaring beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kerk op Schoot verstrekt normaalgesproken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij denken dat het voor U nuttig kan zijn om U in contact te brengen met een derde, bijvoorbeeld een andere gebruiker van Kerk op Schoot, dan zullen wij U eerst gespecificeerd om toestemming vragen, voor wij Uw contactgegevens met deze derde delen. Daarbij delen we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om dergelijk contact tot stand te brengen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kerk op Schoot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kerkopschoot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kerk op Schoot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kerk op Schoot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@kerkopschoot.nl

Contactgegevens:

https://www.kerkopschoot.nl

info@kerkopschoot.nl

 

Versie: 30 Augustus 2018